ФОРМУВАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ВОКАБУЛЯРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З УРАХУВАННЯМ НЕОЛОГІЗМІВ І СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/165-173

Ключові слова:

мовна компресія, неологізм, елізія, універбація. лексичний апарат, фразеологізми.

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «мовна компресія», «неологізм», досліджено механізми формування неологізмів в англійській мові та окреслено значення мовної компресії як механізму збагачення англійської мови неологізмами, проаналізовано особливості формування загальномовних лексичних неологізмів за допомогою мовної компресії яку потрібно враховувати під час проведення занять у вищих закладах вищої освіти.

Біографія автора

Ольга Хардікова, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, м. Київ


 

Посилання

Arnold Y. V. Stylystyka. Sovremennyy anhlyyskyy yazyk. Nauka. [Stylistics. Modern English. The science.] Moskva, 2002. 384 s.

Bernadskaya YU. S., Marochkyna S. S., Smotrova L. F. Osnovy reklamy. Nauka. [Basics of Advertising. The science.] Moskva, 2008. 281 s.

Bets YU. I. Osoblyvosti perekladu ta translyuvannya u konteksti suchasnykh linhvistychnykh teoriy. Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta sektoru bezpeky: [Features of translation and interpretation in the context of modern linguistic theories. Foreign language training for law enforcement officers and the security sector] materialy III mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyyiv, 27 bereznya. 2019r. [The materials of the third international science practical conference in Kyiv city, March 2019] Kyiv, 2019. S. 29-30.

Bihych O.B. Tekhnolohiyi formuvannya metodychnoyi kompetentnosti vykladacha inozemnoyi movy. Visnyk Kyyivskoho Natsionalnoho Linhvistychnoho Universytetu. Seriya Pedahohika ta psykholohiya. [Techniques of formation of methodical competence of an English teacher. Newsletter of Kyiv National National University. Pedagogy and Psychology seria.] 2018. Vyp. 28. S. 189 – 197.

Valhyna N. S. Teoryya teksta. [Theory of Text] Lohos, Moskva, 2003. 280 s.

Dyundyk B. P. Kompressyya y nekotorye voprosy perevoda. Byznes-obrazovanye y éffektyvnoe razvytye ékonomyky. [Compression and some translation issues. Business education and effective development of the economy.] Yrkut·sk, 2007. S. 282–288.

Kalenychenko M. M. Sposoby ta spetsyfika tvorennya neolohizmiv u cheskiy movi. Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta sektoru bezpeky: materialy III mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 27 bereznya. [Methods and specifics of creation of neologisms in Czech. The materials of the third international science practical conference in Kyiv city, March 2019] S. 65-67.

Konopatska YA.O. Osoblyvosti intehratsiyi novykh leksychnykh odynyts u systemu movy.[Features of the integration of new lexical units into the language system.] Visnyk Lvivskoho universytetu. 2012. Vyp. 19. S. 174–179.

Matezyus V. Yzbrannye trudy po yazykoznanyyu. [Selected Works on Linguistics.] Moskva, 2003. 232 s.

Murzyn L. N. Kompressyya y semantyka yazyka. Semantyka y proyzvodstvo leksycheskykh edynyts (problema deryvatsyy). [Compression and language semantics. Semantics and production of lexical units (the problem of derivation).] Perm, 1979. S. 36.

Ordynskaya S. N. Yazykovaya kompressyya: ee ontolohyya, sushchnost y funktsyy. III Mezhdunarodnye Boduénovskye chtenyya : materyaly konferentsyy v 2 t. Kazan, [Language compression: its ontology, essence and functions. III International Boduenov readings: conference materials in 2 volumes. Kazan publishing] Yzd-vo Kazan. un-ta, 2006. T. 2. S. 12–13.

Pakulova T. V. Unyverbatsyya v anhlyyskom yazyke kak odna yz realyzatsyy kompressyy.

[Univerbation in English as one of the realizations of compression.] Linhvistychnyy visnyk. 2016. Vyp. 5. S. 57-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/livis_2016_5_8 (data zvernennya: 28.05.2019).

Panchenko A. M., Smyrnov Y. P. Metaforycheskye arkhetypy v russkoy srednevekovoy slovesnosty y poézyy nachala dvadtsatogo veka [Metaphorical archetypes in Russian medieval literature and poetry of the early twentieth century] URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/ TODRL/26_tom/Panchenko_Smirnov/Panchenko_Smirnov.pdf(data zvernennya: 27.05.2019).

Sutulina L. H. Etapy doslidzhennya metaforychnykh modeley. Filolohichni nauky [Stages of metaphorical models’ studies. Phylological sciences]: [zb. metarialiv pidsumk. nauk. konferentsiyi studentiv ta vykl. fakultetu].Dnipropetrovsk, 2014. S. 403–405.

Chudynov A. P. Polytycheskaya lynhvystyka. Nauka [Political linguistics. Science], Moskva, 2006. 256 s

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ