DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2015-1/3-16

ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ, РУШІЙНІ МЕХАНІЗМИ

В. Телелим, Ю. Приходько

Анотація


У статті досліджується інноваційна спрямованість військової освіти як інтегрована сукупність двох понять – інноваційної політики та інноваційної діяльності. Інноваційна політика – це концептуальні засади, а саме: місія, цілі, закономірності, принципи, основні напрями та шляхи реалізації. Інноваційна діяльність – це процесуальна частина реальних дій, що базується на принципах, формах, методах, технологіях, складовими якої є суб’єкти, об’єкти та продукти. Визначаються принципи зовнішньої та внутрішньої інноваційної військово-освітянської політики. Інноваційну діяльність пропонується розглядати як у системному, так і в технологічному аспекті з розробленням відповідного понятійно-категоріального апарату. Обгрунтовуються принципи та функції інноваційної військово-освітньої діяльності, найважливіші напрями продукування інновацій у сфері військової освіти. Показується, що рушійною силою, джерелом інноваційного розвитку військово-освітнього процесу, є притаманні йому суперечності. Розглядаються чинники, що сприяють пошуку та впровадженню інновацій у вищих військових навчальних закладах.


Ключові слова


військова освіта; інноваційна політика; інноваційна діяльність; інноваційна спрямованість; військово-освітній процеспринципи; функції; суперечності.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гопталенко Ю. Правові засади побудови інноваційно-інвестиційної моделі в Україні / Ю. Гопталенко // Юридичний журнал. – 2004. – 6(24). – С. 84–90.

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. В 4-х т. Том 3: П-Р. – М:ОЛМА–ПРЕСС, 2002. – С. 215.

3. Закон України "Про інноваційну діяльність"// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст.266.

4. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.166.

5. Клімова Г.П. Державна інноваційна політика / Г.П. Клімова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – 2014. – № 2 (21). – С. 207–213.

6. Кузьменко В.В. Інноваційна політика держави та принципи її регулювання / В.В. Кузьменко, Л.Е. Пономаренко // Материалы I Международной научно-практической Интернет-конференции "Проблемы формирования новой экономики XXI века", 19 декабря 2008 года.

7. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент / В.Г. Медынский. – М.:ИНФРА-М. – С. 60–75.

8. Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій: Зб. наук. пр. / Редкол.: Л.І. Даниленко (відп. ред.) та ін. – Херсон: ЦНТЕІ, 1999. – 254 с.

9. Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій: Зб. наук. пр. / Редкол.: Л.І.Даниленко (відп. ред.) та ін. – Херсон: ЦНТЕІ, 1999. – 254 с.

10. Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Зб. матеріалів до Всеукраїн. наук.-практич. конференції, 11–12 травня 2000 р. / В.П. Андрущенко (ред.) та ін. Ін-т вищої освіти АПН України, Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 224 с.

11. Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій: Зб. наук. пр. / Редкол.: Л.І. Даниленко (відп. ред.) та ін. – Херсон: ЦНТЕІ, 1999. – 254 с.

12. Ніколаєнко С.М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: [монографія] / С.М. Ніколаєнко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 419 с.

13. Олійник П. Педагогічна інноватика – один із шляхів підвищення ефективності підготовки інженерно-педагогічних кадрів / П. Олійник // Педагог професійної школи: Зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2001. – Вип. 1. – С. 45-49.

14. Педагогічні інновації в сучасній школі / І.Г.Єрмаков (відп. ред.) та ін. – К: Освіта, 1994. – 88 с.

15. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013.

16. Семиноженко В.П. / В.П. Семиноженко //"Дзеркало тижня. Україна" № 17, 17 травня 2013.

17. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с.

18. Слободчиков В.И. Прблемы становления и развития инновационного образования / В.И. Слободчиков // Инновации в образовании. – 2003. – № 2. – С. 2–16.

19. Професійна освіта: [словник] / Уклад. С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

20. Телелим В.М. Реформування системи військової освіти як процес пошуку раціональних підходів і рішень / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Науково-теоретичний та інформаційний вісник Національної академії педагогічних наук України "Педагогіка і психологія" – № 4 (85). –  2014. – С. 36–43.

21. Федірко О.А. Національні інноваційні системи країн високого конкурентного статусу / О.А. Федірко // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія]: У 2 т. – Т І. / За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 679–685.

22. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика / А.В. Хуторской. – М., Академия, 2008. – 256 с

23. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.