DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-1/43-51

НЕПЕРЕРВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПЕДАГОГІВ: ВІД КОМПЕТЕНТНОСТІ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА МАЙСТЕРНОСТІ

А. Вітченко

Анотація


    Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки викладача ВВНЗ в умовах неперервної професійної освіти.

    Автором проаналізовані наукові погляди і підходи до формування педагогічної компетентності, професіоналізму та майстерності, визначені основні етапи професійного становлення викладача вищої школи, розкриті психолого-педагогічні умови його фахового становлення та розвитку у системі неперервної педагогічної освіти.


Ключові слова


викладач ВВНЗ; неперервна педагогічна освіта; педагогічна компетентність; професіоналізм; майстерність.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бодалёв А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения / А.А. Бодалёв. – М. : Флінта; Наука, 1998. – 168 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. / С.С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 366 с.

4. Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму : навч. посіб. / Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 155 с.

5. Гузій Н.В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога : автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2007. – 39 с.

6. Енциклопедія освіти / Головн. ред. В.Г. Кремень. – К. : Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

7. Ковальчук В.І. Педагогічна майстерність викладача – основа його компетентності / В. . Ковальчук // Профтехосвіта. – 2011. – № 6 (30). – С. 22–34.

8. Маркова А.К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. – М. : Просвещение, 1994. – 192 с.

9. Основы вузовской педагогики : учеб. пособ. / Отв. ред. Н.В. Кузьмина. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1972. – 312 с.

10. Педагогічна майстерність: [підручник]. / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.

11. Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 15–24.

12. Профессиональная педагогика: [учебник.] / под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. – Изд. 3-е, перераб. – М. : ЭГВЕС, 2009. – 456 с.

13. Проценко О.Б. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу: акмеологічний аспект / О.Б. Проценко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scaspee.com/6/post/2013/01/january-26th-20131.html

14. Рабочая книга практического психолога : пособ. / под ред. А. А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М. : Изд. инс-та Психотерапии, 2001. – 640 с.

15. Разорьонова М.В. Викладач університету як чинник якості вищої освіти: результати опитування викладачів, студентів і керівників ВНЗ / М.В. Разорьонова // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 4 (24) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN24/13rmvikv.pdf

16. Сисоєва С.О. Неперервна професійна освіта в контексті її технологічного забезпечення / С.О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – № 2. – С. 96–102.

17. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования: Материалы ко второму заседанию методологического семинара. Авторская версія / Ю.Г. Татур. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 18 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.