DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-2/37-44

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

С. Глазунов

Анотація


Теоретично обґрунтований вибір методологічних підходів до розв’язання проблеми забезпечення якості фахової підготовки викладачів фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки. Поряд із загальнонауковими та традиційними методологічними підходами потрібно брати до уваги такі підходи, які враховують специфіку професійної діяльності викладачів, спрямованість їх підготовки на систему ціннісних орієнтацій суспільства та результат, вплив на процес підготовки міждисциплінарних зв’язків і можливість поєднання теоретико-методологічних положень різних галузей наукових знань, необхідність розгляду процесу фахової підготовки викладачів з позицій самоорганізації та взаємного доповнення. Зазначені положення дозволяють виокремити як пріоритетні аксіологічний, компетентнісний і синергетичний методологічні підходи.


Ключові слова


викладач; методологічний підхід; фахова підготовка; фізичне виховання; якість.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року [Електронний ресурс]: рішення РНБО України від 29.12.12 введено в дію Указом Президента України № 772/2012 від 29.12.12. – С. 10. – Режим доступу до журн. http://uvpo.odessa.gov.ua/files/uvpo_ portal/koncepc _ya_ reformuvannya_rozvitku_ zbrojnih_ sil_ukra_ni_na_per_od_do_2017_roku _osnovn_ napryami. pdf.

2. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. [Електронний ресурс] : Helsinki: European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2009. – 41 с. – Режим доступу: http://www.enqa. eu/files/ ESG_3edition%20%282%29.pdf .

3. Quality assurance standards – Guidelines for the application of ANSI/ISO/ASQ Q9001 – 2000 to education and training institutions. [Електронний ресурс] : Milwaukee: American society for quality standard, 69 р. – Режим доступу : http://wed.siu.edu/public1/ocdp/cdrom_spring_ 2011/ WED_469_CD/ files/ISO%20 uidelines%20for%20Education%20Sector.pdf . 

4. Мелешко Е.Н. Методы и модели управления качеством подготовки специалистов с высшим образованием в регионе: дис. на соискание уч. ст. канд. эконом. наук: 08.00.13 “Математические и инструментальные методы экономики” / Е. Н. Мелешко. – Ростов н/Д., 2000. – 249 с.

5. Трапицын С.Ю. Теоретические основы управления качеством образовательного процесса в военном вузе: автореф. дис. на соиск уч. степ. д-ра пед. наук: спец. 13.00.08 / С.Ю. Трапицын. – СПб., 2000. – 37 с.

6. Суслов А.Г. Кафедральная система управления качеством подготовки специалистов, основанная на процессном подходе / А.Г. Суслов, А. Г. Овдиенко // Инженерное образование. – Брянск: БГТУ. – № 3. – 2005. – С. 82–89.

7. Уткина Т.И. Теоретические основы управления качеством подготовки учителя математики / Т.И. Уткина // Вестник Оренбургского государственного университета. Серия: гуманитарные науки. Оренбург: ОГУ, 2006. – Том 1. – № 1. – С. 109–114.

8. Ипполитова Н.В. Взаимосвязь понятий “методология” и “методологический подход” / Н.В. Ипполитова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – № 13 (146). – 2009. – С. 9–15.

9. Селевко Г.К. Енциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т.1. М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.

10. Ткаченко Л.П. Системний підхід до організації навчання у вищих навчальних закладах / Л. П. Ткаченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2003. – № 20. – С. 32–37.

11. Гавришина Г.В. Методологические основы моделирования инновационного процесса психолого-педагогической подготовки преподавателя вуза / Г.В. Гавришина // Вопросы современной науки и практики. – 2009. – № 7(21). – С. 30–36.

12. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. I. – М.: Педагогика, 1983. — 392 с.

13. Байназарова О.О. Моніторинг та оцінювання якості освіти: метод. посіб. / О.О. Байназарова, В.В. Ракчєєва. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 58 с.

14. Словник української мови: в 11 томах. – Том 11. – 1980. – С. 638.

15. Садова Т.А. Аксіологічний підхід у системі педагогічної методології / Т.А. Садова // Дошкільна освіта. – 2010. – № 1 (27). – C. 63–69.

16. Гончарова А.Л. Методологические подходы к формированию проектной культуры будущих архитекторов [Електронний ресурс]: / А.Л. Гончарова, Т.В. Кружилина // The Emissia. Offline Letters. Электронное научное издание РГПУ им. А.И. Герцена (научно-педагогический интернет-журнал). – 2012. – Режим доступу до журн.: http://www.emissia.org/offline/2012/1763.htm. – Назва з екрана.

17. Игнатова В.А. Педагогические аспекты синергетики / В.А. Игнатова // Педагогика. – № 8. – 2001. – С. 26–31.

18. Вознюк О.В. Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід: Монографія /за ред. проф. П.Ю. Сауха. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 184 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.