DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-2/88-98

ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВВНЗ

В. Заболотний, А. Зельницький, О. Черних

Анотація


У статті, на основі використання системного та компетентнісного підходів, проведено аналіз сутності, структури та змісту педагогічної категорії "Якість підготовки військових фахівців". Дану категорію, розглянуто як процесуальну складову педагогічної системи вищих військово-навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. При цьому проаналізовано взаємозв'язки зазначеної категорії з іншими елементами педагогічної системи, яка функціонує в певних зовнішніх і внутрішніх умовах. Уточнено та адаптовано до особливостей застосування у сфері військової освіти, згідно із Законом України "Про вищу освіту" (№ 1556 - VII від 1 липня 2014 р.), визначення таких понять: "якість вищої військової освіти", "якість освітньої діяльності у ВВНЗ", "якість підготовки військових фахівців", "компетентність військового фахівця". Теоретично обґрунтовано структуру компетентнісної моделі випускника. Розглянуто напрями та шляхи формування окремих компетенцій, що має сприяти забезпеченню необхідного рівня готовності випускника до здійснення ефективної професійної діяльності на первинній офіцерській посаді у військах (силах).


Ключові слова


якість вищої військової освіти; якість освітньої діяльності; компетентність військового фахівця; якість підготовки військового фахівця; педагогічна система.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Платон. Теєтет. Соч.: В 3 т. – М., 1970. – Т.2. С. 223.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і гол. ред. Бусел В.Т.] – К.: Ірпінь, ВТФ "Перун", 2001. – 1440 с.

3. Кондо Й. Управление качеством в масштабах компании: становление и этапы развития. – Пер. с англ. – Киев: Издательский дом «АДЕФ-Украина, 2007. – 256 с.

4. Корсак К.В. Якість педагогічних вимірювань: нерозв'язана проблема // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – С. 130.

5. Одерий Л.П. Основы системы контроля качества обучения: Учеб. пособие. – К.: ИСИО, 1995. – 32 с.

6. Похолков Ю.П. Управление качеством инженерного образования // Университетское управление: практика и аналіз. – 2004. – № 5-6 – С. 121-125.

7. Субетто А.И. Категория качества и эффективности в теории педагогических систем // Управление качеством подготовки специалистов в высшей школе. – Горький, 1989. – 127 с.

8. Закон України “Про вищу освіту ” №1556-VІІ від 1 липня 2014 р.

9. Ніколаєнко С.М. Управління якістю вищої освіти: теорія, аналіз і тенденції розвитку: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 519с.

10. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.: Наука, 1978. – 391 с.

11. Зельницький А.М. Вища військова освіта – проблеми гарантування якості / Зельницький А.М. // Вісник Національної академії оборони України. – 2012. – № 1 (26). – С. 23–25.         

12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердхення Національної рамки кваліфікацій” від 23.11.2011р. № 1341.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.