DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-2/159-168

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У АСПІРАНТІВ НА ОСНОВІ ПРОБЛЕМНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

І. Козубцов

Анотація


У статті автор обґрунтовує достовірність розробленої теорії розвитку методологічної компетентності у аспірантів. Теорія ґрунтується на фундаментальних основах проблемно-діяльнісного підходу.

Встановлено, що розвиток компетентності відбувається лише в процесі діяльності націленої на самовдосконалення. Тому запропоновано і процес навчання будувати на діяльнісному підході. Забезпечити самовдосконалення метод проблемного навчання.


Ключові слова


методологічна компетентність; теорія; розвиток; аспірант.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Козубцов І.М. Концепція розвитку методологічної компетентності аспіранта військового вищого навчального закладу / І.М. Козубцов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельниц.: 2014. – №1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_1_6.pdf.

2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с. – ISBN 966-8407-10-5.

3. Козубцов И.Н. Структура построения научно-педагогической теории развития методологической компетентности у аспирантов [Электронный ресурс] / И.Н. Козубцов // Научно-методическое издание Концепт. – 2013. – № 11 (ноябрь). – ART 13228. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X – Режим доступа URL: http://e-koncept.ru/article/1446/2013_noyabr_art13228.html.

4. Козубцов І.М. Реалізація теорії розвитку методологічної компетентності аспірантів на основі моделі діяльності / І.М. Козубцов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – №1 (35). – С. 184 – 194.

5. Самарук Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів [Електронний ресурс] / Н. М. Самарчук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – №2. – Режим доступу URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_2/11snmkme.pdf.

6. Шумов В.В. Введение в общую погранометрику: [монография] / , В.В. Шумов. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 240 с.: ил.: табл. – Библиогр.: с. 230 – 237. – ISBN 978-5-397-01967-5.

7. Беляков, С.А. Введение в погранометрику / С.А. Беляков, В.И. Борисов, В.В. Шумов. – М.: Пограничная академия ФСБ России, 2012. – 667 с. – ISBN 5-94412-056-8

8. Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными системами / Д.А. Новиков. – М.: Эгвес, 2009. – 156 с.

9. Бабанский Ю.К. Оптимизаци процесса обучения (Общедидактический аспект). – М.: «Педагогика», 1977. – 256 с.

10. Крупская Н.К. Педагогические социнения. / Н.К. Крупская. – М, 1959.

11. Новиков Д.А. Теория управления образовательными системами / Д.А. Новиков. – М.: Народное образование, 2009. – 416 с.

12. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся / Н.В. Кузьмина // Вопросы психологии. – 1984. – № 1. – С. 23 – 28.

13. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

14. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. Посібник / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

15. Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч. посіб. / Н.В. Якса. – К.: Знання, 2007. – 358 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN: 966-346-189-6.

16. Основи стратегії національної безпеки та оборон держави: підруч. В.Г. Радецький, О.П. Дузь-Крятченко, В.М. Воробйов, В.П. Грищенко, Ю.Г. Даник, Т.М. Дзюба, В.І. Єфименко, В.О. Косевцов, Е.М. Лисицин, А.А. Лобанов, С.М. Нчхаєв, М.І. Петренко, Ю.В. Пунда, А.О. Рось, В.В. Свинаренко, В.М. Телелим, В.О., Чмельов, П.І. Шуляк. – К.: Національна академія оборони України, 2009. – 596 с.

17. Шереметьев К. Самое важное о вашем интеллекте/ К. Шереметьєв [Электронный ресурс] // Константин Шереметьев. – Режим доступа URL: http://www.sheremetev.info/free/Sheremetev-Samoe_vazhnoe_ob_intellekte.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.