АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Автор(и)

  • Н. Андріянова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7115-2445
  • О. Величко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9938-5243
  • К. Кащук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5259-8185

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/25-34

Ключові слова:

рівень володіння іноземною мовою, іншомовна підготовка, збройні сили, мовне тестування, STANAG 6001, стандартизований мовленнєвий рівень.

Анотація

В статті проведено порівняльний аналіз системи оцінювання рівня володіння іноземною мовою особового складу Збройних Сил України за методикою відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 та сучасних популярних методик із застосуванням тестів: IELTS, TOEFL, ECL.

Біографії авторів

Н. Андріянова, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат політичних наук

 

 

О. Величко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Olena Velychko

К. Кащук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

 Kateryna Kashchuk

Посилання

Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6.06.2016 r. № 240/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Derzhavna prohrama rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.03.2017 r. № 73/2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/732017-21498

Kontseptsiia rozvytku sektora bezpeky i oborony Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 4.03.16 r. № 92/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832.

Pro zatverdzhennia Kontseptsii movnoi pidhotovky osobovoho skladu Zbroinykh Syl Ukrainy ta planu realizatsii Kontseptsii movnoi pidhotovky osobovoho skladu ZSU: Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 01 chervnia 2009 r. № 267. Kyiv : MO Ukrainy, 2009. 34 s.

Osnovni zasady movnoi pidhotovky osobovoho skladu u systemi Ministerstva oborony Ukrainy. Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 08.08.2019 № https://nuou.org.ua/assets/documents/osn-zas-mp.pdf

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro kursy inozemnykh mov u Zbroinykh Sylakh Ukrainy : Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 23.05.2017 № 286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0746-17

STANAG 6001 (5-e vydannia). NATO Standardization office, Brussels. 2014. 56 p.

Shcho krashche, TOEFL abo IELTS? URL: https://grade.ua/uk/toefl/toefl-ielts/

Shcho take IELTS? URL: https://www.jit.academy/shho-take-ielts/

Ekzamen TOEFL. URL: https://www.unipage.net/ru/exam_toefl

Ekzamen na mezhdunarodnii sertyfykat ECL. URL: https://pandia.ru/text/78/419/1215.php

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia movnykh testiv vidpovidno do standartu NATO “STANAG6001”(SMR 3): navchalnyi posibnyk / kolektyv avtoriv; za zah. red. S. S. Nevhada. Kyiv: NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho, 2017. 67 s.

Chaiuk T. A. Onlain instrumenty dlia otsiniuvannia inshomovnoi kompetentnosti studentiv vyshchykh zakladiv osvity: zarubizhnyi dosvid. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2019, Tom 73, №5. S. 185-205.

Hryshchuk Yu. V. Halkina V. D. Zabezpechennia validnosti ta nadiinosti movnykh testiv zghidno vymoh standartiv NATO "STANAG 6001" Visn. Nats. tekhn. un-tu Ukrainy "KPI". Ser. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. 2015. № 1. S. 111-115.

Zhytska S.A. Naukovo-metodychni osnovy rozrobky testovykh zavdan za vymohamy standartiv nato STANAH 6001. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1141

Shypilova I. Metody ta pryiomy kontroliu rivnia volodinnia inozemnoiu movoiu. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2001

Boiko Yuliia. Test yak odyn z vydiv kontroliu rivnia volodinnia inozemnoiu movoiu u VNZ. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/566

Kulykova L.A., Kharchenko T.I. Test yak odyn iz zasobiv kontroliu navchannia inozemnoi movy. Pedahohichni nauky (Suchasni metody vykladannia). № 5. URL: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Pedagogica/46532.doc.htm

Kanova L. P., Malinovskyi E. F. Osoblyvosti inshomovnoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv do testuvannia stanag 6001. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Pedahohichni nauky. 2018. Vypusk 3 (89). C. 91-95.

Beznosiuk O. O. Innovatsiini tekhnolohii u pidhotovtsi viiskovoho fakhivtsia. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2015_50_45.pdf

Poriadok prokhodzhennia movnoho testuvannia. URL: https://nuou.org.ua/u/stru/centers/ nnc-im/por-proh-mov-test.html

Metodyka obuchenyia ynostrannim yazikam v nachalnoi y srednei obshcheobrazovatelnoi shkole / [pod red. V.N. Fylatova]. Rostov-na-Donu. 2004. S. 314–326.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ