ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВІЙ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О. Васильєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9492-5594

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/46-60

Ключові слова:

якість вищої військової освіти, педагогічна діяльність, викладач, професійна компетентність, вищий військовий навчальний заклад.

Анотація

У статті проаналізовано особливості функціонування внутрішньої системі гарантування якості вищої військової освіти на рівні викладачів ВВНЗ та ролі професіоналізму науково-педагогічних працівників у досягненні якісних результатів навчання. Визначено напрями моніторингу рівня професіоналізму викладача ВВНЗ на підставі використання методики рейтингового оцінювання їх педагогічної діяльності. Професійна компетентність викладачів ВВНЗ розглядається як динамічна система взаємозв’язків професійно-проектувального, професійно-організаційного, професійно-методичного, професійно-освітнього та професійно-комунікативного елементів їх діяльності, що суттєво впливає на якість освітнього процесу ВВНЗ.

Біографія автора

О. Васильєв, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Посилання

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” vid 01 lypnia 2014 r. № 1556-VII. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http: //zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” vid 05 veresnia 2017 r. № 2145-VIII. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

Zelnytskyi, A.M. (2018). Systema zabezpechennia i harantuvannia yakosti vyshchoi viiskovoi osvity: protses i rezultat // Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita” – № 1 (37). – S. 102–113. (in Ukrainian).

Baidenko, V.I. (2005). Pro mozhlyvist pobudovy yedynoho Maketu osvitnoho standartu krain CND yak dynamichnoi modeli normy yakosti vyshchoi osvity // Bolonskyi protses v Ukraini: nauk.-metod. zb. – Vyp. 46. – S. 40–61. (in Ukrainian).

Rozvytok systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini: informatsiino-analitychnyi ohliad (2015) / Ukladachi: T. Dobko, I. Zolotarova, S. Kalashnikova, V. Kovtunets, S. Kurbatov, I. Lynova, V. Luhovyi, I. Prokhor, Yu. Rashkevych, I. Sikorska, Zh. Talanova, T. Finikov, S. Sharov; za zah. red. S. Kalashnikovoi ta V. Luhovoho. – Kyiv: DP “NVTs “Priorytety”. – 84 s. (in Ukrainian).

Kuchma, R.M. (2010). Suchasni systemy upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity v konteksti vymoh Bolonskoho protsesu // Visnyk Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Filosofiia. Politolohiia. – Vyp. 94–96. – S. 87–93. (in Ukrainian).

Poberezka, H.H. (2005). Tendentsii rozvytku vyshchoi osvity krain Zakhidnoi Yevropy ta Ukrainy: dys. kand. ped. nauk: 13.00.01 / H.H. Poberezska; In-t vyshch. osvity APN Ukrainy. – K. – 217 s. (in Ukrainian).

Shabanova, Yu.O. (2014). Systemnyi pidkhid u vyshchii shkoli: pidruch. dlia stud. mahistratury / Yu. O. Shabanova; M-vo osvity i nauky Ukrainy; Nats. hirn. un-t. – D.: NHU. – 120 s. (in Ukrainian).

Zvit pro NDR “Teoretyko-metodolohichni zasady harantuvannia yakosti vyshchoi viiskovoi osvity: vitchyznianyi ta yevroatlantychnyi vymir” (2019), shyfr “Harantuvannia”, (ostatochnyi zvit). – K.: NUOU. – 474 s. (in Ukrainian).

Riznychenko, S.T. (2000). Do problemy atestatsii naukovo-pedahohichnykh kadriv v SShA // Teoretychni pytannia osvity i vykhovannia: Zbirnyk naukovykh prats. – Vypusk 9. – K.: Vyd. tsentr KDLU. – S. 112–116 (in Ukrainian).

Tkachenko, O.B. (2010). Suchasni vymohy do vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv // Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: Zbirnyk naukovykh prats. – Vypusk 13. – S. 324–332 (in Ukrainian).

Krasytska, N.S. (2010). Osnovni skladovi profesiinoi kompetentnosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu // Naukovyi zhurnal “Visnyk DonNUET”. – № 2 (46). – S. 198–205 (in Ukrainian).

Innovatsiinyi rozvytok vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy: dosvid, tendentsii, perspektyvy, osoblyvosti pidhotovky viiskovykh lotchykiv: monohrafiia / V.V. Sidash, A.M. Alimpiev, H.V. Pevtsov, S.V. Zalkin, S.O. Sidchenko, K.I. Khudarkovskyi. – Kh.: Tsyfrova drukarnia № 1. – 2012. – 456 s. (in Ukrainian).

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for life-long learning [Text] (30.12.2006) // Official Journal of the European Union. – L 394/10-18 (in English).

Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy: nauk.-metod. posibnyk (2017) / A.M. Alimpiev, I.V. Tolok, M.I. Lytvynenko ta in. – Kh.: KhNUPS. – 244 s. (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 hrudnia 2015 r. № 1187 “Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti” (iz zminamy, vnesenymy zghidno z postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 travnia 2018 r. № 347). [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ