DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/147-162

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

А. Зельницький, О. Заболотний

Анотація


У статті розглянуто тенденції подальшого розвитку системи вищої військової освіти та особливості провадження освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ, ВНП ЗВО) в контексті еволюції поглядів на проблему забезпечення якості освіти, які призвели до змін у понятійному апараті нової редакції Закону України “Про вищу освіту” щодо сутності поняття “якість вищої освіти” та таких її основних складових як “стандарти освіти”, “компетентність”, “результати навчання”.


Ключові слова


якість; якість освіти; система вищої військової освіти; стандарти освіти; компетентність; результати навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Klauzevyts K. (2003) O voine [On War]. M.: Эksmo; SPb.: Terra Fantastisa. – P.864. (in Russian).

Zakon Ukrainy vid 18.12.2019 № 392-IKh “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo vdoskonalennia osvitnoi diialnosti u sferi vyshchoi osvity” (the Law of Ukraine “On Amendments to Some Laws of Ukraine on Improving Higher Education Educational Activities” ). (In Ukrainian)

Hrytsanov A.A. (1988) Noveyshyy fylosofskyy slovarʹ [The newest philosophical dictionary].Mn. : Yzd. V. M. Skakun – P.1442 (in Russian).

Busel, V. T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Big Ukrainian explanatory dictionary]. Kyiv: Perun.- P.1426. (in Ukrainian).

Sovetskyi эntsyklopedycheskyi slovar (1981) [Soviet encyclopaedical dictionary] Nauch.-red. sovet: A.M. Prokhorov (preds.) y dr. – M.: Sov. эntsyklopedyia, – 1600 p. (in Russian)

Kondo Y. (2007) Upravlenye kachestvom v masshtabakh kompanyy: stanovlenye y эtapы razvytyia. (Qual Company-wide quality management: formation and stages of development. ity Management)– Kyev: Yzdatelskyi dom «ADEF-Ukrayna. – 256 p. (In Russian).

Harvey L. Defining quality / L. Harvey, D. Green // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 1993. – Vol. 18(1). – P. 9–34.

Parri J. Quality in Higher Education / J. Parri // Management. – 2006. – №2(11). – P. 107–111.

Korsak K.V.(1999) Yakist pedahohichnykh vymiriuvan: nerozviazana problema [The quality of pedagogical measurement:unsolving problem].– P. 130 (in Ukrainian).

Oderyi L.P. (1995) Osnovy systemy kontrolia kachestva obuchenyia [Fundamentals of education quality control system] Ucheb. posobye. – K.: YSYO. – P. 32 (in Russian).

Pokholkov Yu.P.(2004) Upravlenye kachestvom ynzhenernoho obrazovanyia (Management of engineering education quality). Unyversytetskoe upravlenye: praktyka y analiz. - P. 121-125 (in Russian).

Kompleks normatyvnykh dokumentiv dlia rozroblennia skladovykh systemy haluzevykh standartiv vyshchoi osvity [Complex of normative documents for development of constituent systems of industry standards of higher education] / Ukladachi: Ya.Ia. Boliubash, K.M. Levkivskyi, V.L. Hulo ta in. – K.: MON Ukrainy, IITZO, 2007. – 76 p.

Subetto A.Y.[1989] Katehoryia kachestva y effektyvnosty v teoryy pedahohycheskykh system [The Category of quality and efficiency in the theory of pedagogical systems] – Gorkyi – P.127 (in Russian)

Zelnytskyi A.M. (2017), Kontseptualni zasady harantuvannia yakosti pidhotovky maibutnikh ofitseriv Zbroinykh syl Ukrainy u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh [Conceptual bases of quality training guaranteeing of future officers of the Armed Forces of Ukraine in the higher military educational institutions]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia ped. Nauky, 71-83 (in Ukrainian).

Zelnytskyi A.M. (2012) Vyshcha viysʹkova osvita – problema harantuvannya yakosti [The higher military education - a problem of quality assurance]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi oborony Ukrayiny, 23–25 (in Ukrainian).

Zelnytskyi A.M. (2009) Kompetentnisna model vypusknyka VVNZ – skladova systemy pidhotovky viysʹkovykh fakhivtsiv [The Competent model of a graduate of the HMEI - a part of the military specialists training system]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi oborony Ukrayiny, 21–26 (in Ukrainian).

A. Lebeh (1960). Ob yzmerenyy velychyn [On Evaluation] — М., - P. 154. (in Russian).

Azghaldov H. H., Raikhman Ye. P.(1972) O kvalymetryy [On Qualimetry]. – M.: Yzdatelstvo standartov – P. 172 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц.– М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastiсa, 2003. – 864 с.

2. Закон України від 18.12.2019 № 392-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти”.

3. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн. : Изд. В.М. Скакун, 1988. –1442 с.

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.-Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1426 с.

5. Советский энциклопедический словарь / Науч.-ред. совет: А.М. Прохоров (предс.) и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1981. – 1600 с.

6. Кондо Й. Управление качеством в масштабах компании: становление и этапы развития. – Пер. с англ. – Киев: Издательский дом «АДЕФ-Украина, 2007. – 256 с.

 7. Harvey L. Defining quality / L. Harvey, D. Green // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 1993. – Vol. 18(1). – P. 9–34.

8. Parri J. Quality in Higher Education / J. Parri // Management. – 2006. – №2(11). – P. 107–111.

 9. Корсак К.В. Якість педагогічних вимірювань: нерозв'язана проблема // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – С. 130.

10. Одерий Л.П. Основы системы контроля качества обучения: Учеб. пособие. – К.: ИСИО, 1995. – 32 с.

11. Похолков Ю.П. Управление качеством инженерного образования //Университетское управление: практика и аналіз. – 2004. – № 5-6 – С. 121-125.

12. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти / Укладачі: Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, В.Л. Гуло та ін. – К.: МОН України, ІІТЗО, 2007. – 76 с.

13. Субетто А.И. Категория качества и эффективности в теории педагогических систем // Управление качеством подготовки специалистов в высшей школе. – Горький, 1989. – 127 с.

14. Зельницький А.М., Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України у вищих військових навчальних закладах. Вісник Черкаського університету. Серія пед. науки. – Ч., 2017. – № 6. – С. 71–83.

15. Зельницький А.М. Вища військова освіта – проблема гарантування якості /Зельницький А.М. // Вісник НАОУ. – 2012. – № 1(26). – С. 23–25.

16. Зельницький А. М. Компетентнісна модель випускника ВВНЗ – складова системи підготовки військових фахівців / Зельницький А. М., Удовенко П. І., Серветник Р. М. // Вісник Національної академії оборони України. – 2009. – № 3 (11). – С. 21–26.

17. А. Лебег. Об измерении величин. — М., 1960. – С. 154.

 18. Азгальдов Г. Г., Райхман Э. П. О квалиметрии. – М.: Издательство стандартов, 1972. –172 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.