ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • В. Оліферук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0722-7561

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/210-221

Ключові слова:

заклади вищої освіти, компетентність, процеси навчання, якість освіти.

Анотація

У статті розглядається підходи до визначення поняття “якість” з точки зору філософії, економіки, управління. Окреслено сутність поняття “якість освіти”, визначено низку факторів, які впливають на якість освіти. Аналізується інтегральна характеристика системи освіти, що відображає ступінь відповідності ресурсного забезпечення, освітнього процесу, освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним й особистісним очікуванням, а оцінка якості освіти – визначення за допомогою діагностичних та оціночних процедур ступеня відповідності ресурсного забезпечення, організації освітнього процесу, освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним й особистісним очікуванням.

Біографія автора

В. Оліферук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

 

 

 

Посилання

Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses : navch. posib. / M. F. Stepko, Ya. Ya. Boliubash, V. D. Shynkaruk, V. V. Hrubinko, I. I. Babyn; Za red. V. H. Kremenia. – T. : Navchalna knyha – Bohdan, 2004. – S. 171.

DSTU ISO 9000:2007. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk. – K.: Derzhstandart Ukrainy, 2007. – 42 s.

Rozvytok systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini: informatsiino-analitychnyi ohliad / Ukladachi: T. Dobko, I. Zolotarova, S. Kalashnikova, V. Kovtunets, S. Kurbatov, I. Lynova, V. Luhovyi, I. Prokhor, Yu. Rashkevych, I. Sikorska, Zh. Talanova, T. Finikov, S. Sharov; za zah. red. S. Kalashnikovoi ta V. Luhovoho. – Kyiv: DP “NVTs “Priorytety, 2015. – 84 s.

Baidenko V. I. Pro mozhlyvist pobudovy yedynoho Maketu osvitnoho standartu krain CND yak dynamichnoi modeli normy yakosti vyshchoi osvity / [V. I. Baidenko, V. F. Puhach, N. M. Rohozina ta in.] // Bolonskyi protses v Ukraini: nauk.-metod. zb. – 2005. – Vyp. 46. – S. 40–61.

Shabanova Yu. O. Systemnyi pidkhid u vyshchii shkoli: pidruch. dlia stud. mahistratury/ Yu. O. Shabanova; M-vo osvity i nauky Ukrainy; Nats. hirn. un-t. – D. : NHU, 2014. – 120 s.

Rybalchenko D. O. Metodolohichni zasady stvorennia ta vprovadzhennia systemy upravlinnia yakistiu osvitnikh posluh / D. O. Rybalchenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN15/11rdoznz.pdf.

Korotkov Ye. Kontseptsiia yakosti osvity / Ye. Korotkov // Pidruchnyk dlia dyrektora. – 2006. – № 7. – S. 4–24.

Poberezka H. H. Tendentsii rozvytku vyshchoi osvity krain Zakhidnoi Yevropy ta Ukrainy : dys. kand. ped. nauk : 13.00.01 / H. H. Poberezska ; In-t vyshch. osvity APN Ukrainy. – K., 2005. – 217 s.

Holovan M. Kompetentsiia i kompetentnist: dosvid teorii, teoriia dosvidu / M. Holovan // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2008. – № 3. – S. 23–30.

Panasiuk V. Vykorystannia dosvidu upravlinnia yakosti osvity / V. Panasiuk // Pidruchnyk dlia dyrektora. – 2007. – № 8. – S. 42–51.

Kravchenko Yu. Kachestvo obrazovanyia – faktor povыshenyia kachestva zhyzny / Yu. Kravchenko, O. Lebedev // Standartы y kachestvo. – 2007. – № 6. – S. 20–22.

Mizherikov V.A. Slovnyk-dovidnyk z pedahohiky / Avt.-uporiad. V.A. Mizherikov; pid zah. red. P.I. Pidkasystoho. – S. 139-140.

Moiseiev A. M. Upravlinnia shkoloiu: slovnyk-dovidnyk kerivnyka osvitnoi ustanovy / Pid red. A. M. Moiseieva, A. A. Khlan. – M., 2005. – S. 101–102.

Shyshov S. E. Shkola: monytorynh kachestva obrazovanyia / S. E. Shyshov, V. A. Kalnei. – K . : KNEU, 2004. – 167 s.

Vorotylov V. Analyz osnovnыkh podkhodov k opredelenyiu kachestva obrazovanyia / V. Vorotylov, H. Shaporenkova // Vыsshee obrazovanye v Rossyy. – 2006. – № 11. – S. 47–56.

Kuchma R. M. Suchasni systemy upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity v konteksti vymoh Bolonskoho protsesu / R. M. Kuchma // Visn. Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Filosofiia. Politolohiia. – 2010. – Vyp. 94–96. – S. 87–93.

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017 roku № 2145-VIII iz zminamy. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Naukovo-osvitnii potentsial natsii: pohliad u KhKhI stolittia: prohramnyi dokument YuNESKO /Avt. kol.: V. Lytvyn, V. Andrushchenko, S. Dovhyi. – K. : Navch. knyha, 2003. – S. 352–354.

Opredelenye kachestva v obrazovanyy / Dzhanett Kolbi, Miske Uitt // Materyalы YuNYSEF: doklad 16 yiulia 2000 h. – Niu-York, 2000. – 157 s.

Harvey L. Defining quality / L. Harvey, D. Green // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 1993. – V. 18 (1). – R. 9–34.

Parri J. Quality in Higher Education / J. Parri // Management. – 2006. – № 2 (11) – P. 107–111.

The EFQM Excellence Model. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ddexcellence.com/About 20 Excellence/Model.git on 6 August 2009.

Harantyy kachestva vыssheho obrazovanyia: Hlossaryi // Эkspertyza kachestva professyonalnoho obrazovanyia : materyalы semynara, 20–22 yiunia 2014 h. – M. : MHU ym. M. P. Oharёva, 2014. – 315 s.

Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita / [V. M. Zakharchenko, S. A. Kalashnikova, V. I. Luhovyi ta in.] / Za red. V. H. Kremenia. – K. : TOV VD “Pleiady”, 2014. – 100 s.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 1 lyp. 2014 r. № 1556-VII // Ofits. visn. Ukrainy. – 2014. – № 63. – St. 1728. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ