ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • В. Рахманов Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7180-4087

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/243-263

Ключові слова:

освітньо-інформаційне середовище, підготовка офіцерів, вищій військовий навчальний заклад.

Анотація

У статті розглядаються особливості інтегрування офіцера в освітньо-інформаційне середовище, що визначається представленням елементів освітньо-інформаційного середовища як таких, що опрацьовують (специфічним чином) інформацію та описують процеси в ньому. Також було встановлено, що доцільно розглядати освітньо-інформаційне середовище не як механічну систему, у яку інтегрується офіцер, а як систему з функціональним інтегруванням «офіцер – ОІС». Крім того, розглянуто технологію навчання, що полягає у сукупності методів та засобів для реалізації відповідного змісту підготовки в умовах освітньо-інформаційного середовища. У роботі проаналізовано, що при наявності розвиненої інформаційної бази нові поняття тепер можуть засвоюватися, в основному, за аналогією з тим, що уже відомо, і головною проблемою стає включення нового знання в існуючу структуру: як тільки встановлено правильне співвідношення, весь обсяг минулого досвіду автоматично залучається до тлумачення і розуміння нових подій, яке розвивається шляхом взаємодії зовнішнього досвіду з внутрішніми механізмами, що оперують інформацією, яка надходить, і реорганізують її.

Біографія автора

В. Рахманов, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор педагогічних наук,

доцент

 

Посилання

Aristova, N. O. (2015).Perevahy i perspektyvy vprovadzhennia vidkrytykh osvitnikh elektronnykh resursiv u protses profesiinoi pidhotovky maibutnikh filolohiv.K. : Hnozys, Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody», dodatok 1 do vyp. 36, Tom IV (64) : tematych. vyp. «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru», 24–31.

Artiushyna, M. V., Kotykova,O. M., Romanova, H. M ta in. (2007). Psykholoho-pedahohichni aspekty realizatsii suchasnykh metodiv navchannia u vyshchii shkoli: Navch. posib. K. : KNEU, s. 528.

Baranovska, L. V.(2013). Pedahohika ta psykholohiia vyshchoi shkoly : navch. posibn. K. : NAU, s. 254.

Berulava, H. A. (2009). Metodolohycheskye oryentyrы sovremennoi psykholohyy. Monohrafyia. M. : Yzd-vo Unyversyteta Rossyiskoi akademyy obrazovanyia, s. 176.

Bul, E. E. (2003). Obzor modelei studenta dlia kompiuternыkh system obuchenyia. Educational Technology and Society. V. 6., № 4, 245–250.

Vlasenko, H. M., Kurovska, T. Yu. (2011). Analiz mozhlyvykh metodiv pryiniattia rishen liudynoiu. Trudy universytetu : zb. nauk. Prats. Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. K., № 3 (119), 176-181.

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. K. : Lybid, s. 375.

Zhuk, Yu. O. (2007). Teoretyko-metodolohichni problemy formuvannia informatsiinoho osvitnoho prostoru Ukrainy. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. T. 3, № 2. Vziato zhttp://journal.iitta.gov.ua/index. php/itlt/issue/view/23.

Zakharova, Y. H. (2003). Ynformatsyonnыe tekhnolohyy v obrazovanyy : Ucheb. posobye dlia stud. vыssh. ped. ucheb. zavedenyi. M. : Yzdatelskyi tsentr «Akalemyia»,s. 192.

Korsak, K. V., Korsak, Yu. K., Tarutina, Z. Ye., Pokhresnyk, A. K., Kozlakova, H. O. (2012). Teoretychni zasady monitorynhu yakosti vyshchoi pryrodnychoi ta inzhenernoi osvity. Monohrafiia. NAPN Ukrainy, In-t vyshch. osvity. K. : Ped. dumka, s. 207.

Kucheriavyi, A. O. (2012). Funktsionalni kharakterystyky samostiinoi roboty maibutnikh yurystiv u konteksti upravlinnia samostiinoiu navchalnoiu diialnistiu ofitseriv. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho VVNZ. Seriia “Pedahohika, psykholohiia i sotsiolohiia” : zbirnyk naukovykh prats. Donetsk, vypusk 11 (202), 95-98.

Lytvynenko, H. M. (2013). Formuvannia naukovo-metodychnoho seredovyshcha : obgruntuvannia zasad ta vyznachennia kryteriiv efektyvnosti funktsionuvannia. K. : Ridna shkola, № 6, 57-63.

Madzihon, V. M. (2010). Dydaktychni vymohy do elektronnykh pidruchnykiv. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats, vyp. 10. K. : In-t pedahohiky NAPN Ukrainy, 4–7.

Mashbyts, Yu. I. (2009). Navchalna tekhnolohiia (psykholohichnyi analiz). Aktualni problemy psykholohii : Psykholohichna teoriia i tekhnolohiia navchannia. K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova,. T. 8, № 6. 166–177.

Morze, N. V. (2003). Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky v pedahohichnykh universytetakh. Avtoref. dys. d-ra ped. nauk: 13.00.02 / Nats. pedahohichnyi un-t im. M. P. Drahomanova. K., s. 39.

Musenova, Э. A., Akhmetov,M. A. (2007). Razvytye predstavlenyi o stroenyy veshchestva pry yzuchenyy khymyy v starshei shkole. Ulianovsk: UYPKPRO, s. 63.

Podynovskyi, V. V., Nohyn,V. D. (1982). Pareto-optymalnыe reshenyia mnohokryteryalnыkh zadach. M. : Nauka, s. 142.

Rakhmanov, V. O. (2013). Analiz metodyky spryimannia informatsii studentamy u vyshchomu tekhnichnomu navchalnomu zakladi. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Psykholohiia : zb. nauk. prats. K : NAU, vyp. 1(4), 110-112.

Rakhmanov, V. O. (2017). Intehratsiia ofitsera v osvitno-informatsiine seredovyshche VVNZ. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice, Slovakia, 5(2), 96-99.

Rakhmanov, V. O. (2016). Intehratsiia ofitsera v osvitno-informatsiine seredovyshche, yak odyn iz efektyvnykh sposobiv pidvyshchennia rivnia pidhotovky ofitseriv u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh. Klasychnyi universytet u konteksti vyklykiv epokhy : materialy ukrainsko-polskoi mizhnar. naukovoi konf., 22–23 veresnia 2016 r. : tezy dop. K. : Kyivskyi nats. universytet im. T. Shevchenka, 76-78.

Rakhmanov, V. O. (2016). Metodychni zasady pidhotovky ofitseriv v umovakh osvitno-informatsiinoho seredovyshcha VVNZ. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (41), Issue: 86, 37-41.

Rakhmanov, V. O. (2018). Rozvytok svidomosti ofitsera v umovakh osvitno-informatsiinoho seredovyshcha VVNZ. Psykholohiia svidomosti : teoriia i praktyka naukovykh doslidzhen. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 21 bereznia 2018 r. : tezy dop. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 184-188.

Rakhmanov, V. O. (2015). Formuvannia osvitno-informatsiinoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu. Aktualni problemy vyshchoi profesiinoi osvity Ukrainy : Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 19 bereznia 2015 r. : tezy dop. K., 76-77.

Rakhmanov, V. O. (2018). Formuvannia znan, umin ta navychok u maibutnikh inzhenerakh v umovakh osvitno-informatsiinoho seredovyshcha VVNZ. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Psykholohiia : zb. nauk. prats. K : NAU, vyp. 1(12), 93-97.

Semychenko, V. A., Zasluzheniuk, V. S. (2000). Psykholohichna struktura pedahohichnoi diialnosti : navch. posibnyk. K. : Kyivskyi natsionalnyi un-t im. Tarasa Shevchenka, Ch. 1, s 217.

Semychenko, V. A. (2004). Psykholohiia pedahohichnoi diialnosti : navch. posibnyk dlia stud. vyshchykh ped. navch. zakl. K. : Vyshcha shkola, s. 336.

Sysoieva, S. O. (2006). Stvorennia i vprovadzhennia elektronnykh navchalnykh zasobiv: teoretychnyi analiz problemy. Neperervna profesiina osvita. K., Ch. I., vyp. 1 / 2, 124–131.

Sovhira, S. V. (2013). Rol diialnosti i aktyvnosti liudyny v protsesi piznannia navkolyshnoho svitu. Pryrodnychi nauky v systemi osvity: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. Uman : PP Zhovtyi O. O., 163−168.

Urbanovych, A. A. (2001). Psykholohyia upravlenyia : ucheb.posob. Mynsk : Kharvest, s. 640.

Fedorova, I. I., Trofymenko, Ya. V. (2012). Akademichna mobilnist ukrainskykh ofitseriv suchasnoho osvitnoho prostoru. Visnyk Natsionalnoho VVNZ Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika : Zb. nauk. prats. K.: VPK Politekhnika, № 2 (35). 139-144.

Baddeley, A., Andrade, J. (2000). Working memory and the vividness of imagery. Journal of Experimental Psychology : General, V. 129, 126–145.

Baddeley, A. (2001). Is working memory still working? American Psychologist, V. 56, 851–864.

Baldiris, S., Fabregat, R., Mejía, C., Gómez, S. (2009).Adaptation decisions and profiles exchange among open learning management systems based on agent negotiations and machine learning techniques. Human-computer interaction. interacting in various application domains. lecture notes in computer science. V. 5613, 12–20.

Cruz-Neira, C., Sandin, D. J., DeFanti,T. A., Kenyon, R. V., Hart J. C. (1992). The CAVE: Audio Visual Experience Automatic Virtual Environment. Communications of the ACM, V. 35, No 6, 64–72.

Dinçol, S., Temel, S., Oskay, Ö. Ö., Erdogan, Ü. I., Yilmaz, A. (2011). The effect of matching learning styles with teaching styles on success. Procedia Social and Behavioral Sciences, V. 15, 854–858.

Drobot, O. V. (2014). Phenomenology and conditions of formation of managerial conscience as a systemic formation of psyche. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 1 / Ed. by R. Iserman, V. Lunov / Publishing office: Accent Graphics Communications. Hamilton, ON – Canada, 53 – 68.

Engelkamp, J., Seiler, K. H. (2003). Gains and losses in action memory.The Quarterly Journal of Experimental Psychology, V. A56, 829−848.

Franzoni, A. L., Assar, S. (2009). Student learning styles adaptation method based on teaching strategies and electronic media. Journal of International Forum of Educational Technology and Society, V. 12, 407, № 4, 15–29.

Husch, D. S. (2001). An investigation of the relationships between learning styles, personality temperaments, mathematical self-efficacy, and post-secondary calculus achievement. A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree. The University of Tennessee, USA, r.197.

Leinhardt, G. Zaslavsky, O., Stein M. (1990). K. Function, graphs, and graphing: tasks, learning and teaching. Review of Educational Research, V. 60, 1–64.

Leopold, C., Leutner, D. (2012). Science text comprehension: Drawing, main idea selection, and summarizing as learning strategies. Learning and Instruction, V. 22, 16-26.

Liu, H., Andre,T., Greenbowe, T. (2008). The impact of learners prior knowledge on their use of 412 chemistry computer simulations: a case study. Journal of Science Education and Technology, V. 17, 466–482.

Nachmias, R., Tuvi, I. (2001). Taxonomy of scientifically oriented educational websites. Journal of Science Education and Technology, V. 10, 93–104.

Schüler, A., Scheiter, K., Rummer, R., Gerjets, P. (2012). Explaining the modality effect in multimedia learning: Is it due to a lack of temporal contiguity with written text and pictures? Learning and Instruction, V. 22, 92–102.

Snir, J., Smith,C. L., Raz, G. (2003). Linking phenomena with competing underlying models: a software tool for introducing students to the particulate model. Science Education, V. 87, 794–830.

Standards for Technology literacy: Content for the study of technology education, association and its technology for all American Project, Reston (2000). Virginia, r. 248.

Sung, E., Mayer,R. E. (2012). Students beliefs about mobile devices Vs. desktop computers in South Korea and the United States. Computers & Education, V. 59, 1328–1338.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ