СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

  • В. Сотник Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки ЗС України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1094-6257

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/271-279

Ключові слова:

викладач, вищі військові навчальні заклади, внутрішня мотивація, напрямки підвищення, особливості, структура, управлінська культура.

Анотація

Досліджено погляди науковців на сутність поняття «управлінська культура викладача» та її особливості у вищих військових навчальних закладах. Обґрунтовано основні шляхи підвищення рівня управлінської культури, а також акцентовано увагу на її структуру та психолого-педагогічні умови реалізації. На основі результатів дослідження сформовано ефективний спосіб формування внутрішньої мотивації викладача вищих військових навчальних закладів, який полягає в актуалізації особистого позитивного досвіду.

Біографія автора

В. Сотник, Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки ЗС України

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Посилання

Kovalenko O. E., O. Briukhanova, V. V. Kuleshova, I. S. Posokhova. Menedzhment osvity: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv inzhenerno-pedahohichnykh spetsialnostei. Kharkiv : VPP «Kontrast», 2008. 68 s.

Lapshyna V. L. Formyrovanye upravlencheskoi kulturы menedzhera v uslovyiakh stanovlenyia rыnochnыkh otnoshenyi: dyssertatsyia na soyskanye nauchnoi stepeny kand. ped. nauk : 13.00.01. Kyev, 1995. 143 s.

Maslii O.M. Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv tylu u sferi viiskovo-ekonomichnoi lohistyky: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi, 2011. 20 s.

Myliutyn P. Upravlencheskaia kultura lychnosty y faktorы razvytyia. Vlast. 2007. № 5. S. 90–93.

Onyshchuk L. A. Humanizatsiia upravlinskoi diialnosti dyrektora shkoly : monohrafiia / za red. L. A. Onyshchuk. Zhytomyr : Polissia, 2002. 324 s.

Prokhorov O. A. Eksperymentalna perevirka pedahohichnykh umov ta tekhnolohii hotovnosti maibutnikh ofitseriv do profesiinoi diialnosti na zasadakh pedahohichnoho menedzhmentu. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv: VIKNU, 2010. Vyp. № 27. S.322-332.

Torchevskyi R.V. Model rozvytku upravlinskoi kultury maibutnikh mahistriv viiskovoho upravlinnia v systemi pisliadyplomnoi osvity. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. 2012. Vyp. 3(28). S.124-129.

Shein Э. Orhanyzatsyonnaia kultura y lyderstvo. Sankt-Peterburh: Pyter, 2001. 336 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ