DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2018-1/174-180

ДЕМОКРАТИЧНА ЕТИЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Л. Кримець

Анотація


Актуальність. Дослідження ментальності є однією з фундаментальних завдань як у філософській, так і в педагогічній і психологічній літературі. Значимість дослідження цієї проблеми пов'язана з аналізом джерел поведінки людини, зі способом сприйняття людиною об'єктивної реальності. Сфера вивчення ментальності включає досить широкий пласт теоретичних досліджень на стику різних гуманітарних дисциплін. Разом з тим, варто зазначити відсутність цілісного підходу до розуміння феномену ментальності, особливостей його проявів та динаміки розвитку.

Мета. Метою статті є визначення терміну ментальності військовослужбовця та демонстрація деяких особливостей процесу формування менталітету у Збройних Силах України.

Методи дослідження. Дослідження базується на загальнонаукових принципах цілісності, об'єктивності та історизму, що дозволило виявити специфіку формування ментальної культури військовослужбовців у процесі практичної підготовки. Автор виходить з позицій соціокультурного підходу про те, що зміна зовнішніх умов, середовища неминуче тягне за собою зміни  внутрішнього світу особистості, особистісних утворень, тобто зміна мотиваційно-ціннісної сфери особистості під впливом соціокультурних чинників призводить до трансформації ментальності.

Результати. Автором визначено ціннісні демократичні етичні аспекти актуалізації та формування ментальності військовослужбовців Збройних Сил України. Єдність, неупередженість, лояльність, відповідальність та професіоналізм є фундаментальними демократичними цінностями, що мають бути закладені та розвиватись у процесі теоретичної та практичної підготовки військовослужбовців ЗС України у системі вищої військової освіти.

Висновки. Згідно авторської концепції, ментальність військовослужбовця являє собою систему, що динамічно розвивається, в якій відбувається зрощування не тільки особистісного, а й професійного розвитку. Ментальність військовослужбовців Збройних Сил України та інших складових сил оборони, визначається автором як інтегративна професійно-зумовлена соціокультурна властивість, що зумовлює специфіку їх світосприйняття, образ мислення, особливості формування колективної та індивідуальної свідомості та професійної поведінки.


Ключові слова


ментальність військовослужбовців Збройних Сил України; аксіологічні аспекти формування ментальності; етичний кодекс; європейські цінності; професійне навчання; соціальна філософія; освіта; влада; військове управління.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Goncharova, E.V. (2004). Tsennosti kak sistemoobrazuyuschiy faktor mentalnosti lichnosti [Values as a system-forming factor of a person's mentality] Habarovsk: Izd-vo Dalniy Vostok, S.56-59. (in Russian).

Krymets, L.V. (2016). Filosofiya vlady ta upravlinnya naukovo-osvitnim prostorom: monohrafiya [Philosophy of power and management of scientific and educational space] K., Zoloti vorota, 410 s. (in Ukrainian).

Krymets, L. V., Palchyk, S. I. (2013). Aksiolohichni aspekty patriotyzmu v konteksti sotsialnoho upravlinnya: monohrafiya [Axiological aspects of patriotism in the context of social governance]. K., Polihrafichnyy tsentr NUOU, 250 s. (in Ukrainian).

Saukh, P. YU. (2012). Suchasna osvita : portret bez prykras : monohrafiya [Modern education: a portrait without decoration] Zhytomyr, Vyd-vo ZHDU im. I. Franka, 382 s. (in Ukrainian).

Slepneva, O.Yu. (2006). Traditsii i transformatsii mentalnosti [Traditions and transformations of mentality]. Vestnik KGU im. N. A. Nekrasova, #11, S 87-89. (in Ukrainian).

Filosofskaya antropologiya: slovar [Philosophical Anthropology: Dictionary] K., KNT, 472 s. (in Ukrainian).

NATO Code of Conduct [electronnyi resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/code-of-conduct.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гончарова Е.В. Ценности как системообразующий фактор ментальности личности / Отв. ред. С.А. Чернышев // Мат. III Междунар. Конгресса психологов «Человек. Власть. Общество». - Хабаровск: Изд-во Дальний Восток, 2004.- С.56-59

2. Кримець Л.В. Філософія влади та управління науково-освітнім простором: монографія / Людмила Володимирівна Кримець – К.: Золоті ворота, 2016. – 410 с.

3. Кримець Л.В., Пальчик С. І. Аксіологічні аспекти патріотизму в контексті соціального управління: монографія / Л. В. Кримець, С. І. Пальчик. – К. : Поліграфічний центр НУОУ, 2013. – 250 c.

4. Саух П.Ю. Сучасна освіта : портрет без прикрас : монографія / П. Ю. Саух. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 382 с.

5. Слепнева О.Ю. Традиции и трансформации ментальности // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. - №11 2006. - С 87-89.

6. Философская антропология: словарь / Под ред. Н. Хамитова. – 3-е издание. – К.: КНТ, 2016. – 472 с. 

7. NATO Code of Conduct [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nato.it/structur/recruit/info-doc/code-of-conduct.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.