DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-1/96-103

СУТНІСТЬ; ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Л. Заїка

Анотація


У статті досліджується професійна компетентність при компетентнісному підході у військовій освіті. На підставі виконаного теоретичного аналізу ключових понять: “компетенція”; “компетентність”; “професіоналізм”; професійну компетентність пропонується розглядати як інтегральну характеристику особистості; що проявлена в діяльності. Обґрунтовуються сутність; зміст; визначаються інваріантна та варіативна структури професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління.


Ключові слова


компетентнісний підхід; компетенція; компетентність; професіоналізм; професійна компетентність; структура професійної компетентності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Большой словарь иностранных слов / Сост. А.Ю. Москвин. – М.: Центрполиграф: Полюс; 2002. – 816 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”; 2001. – 1440 с.

3. Вербицкий А.А.; Ильязова М.Д. Инварианти профессионализма. Проблемы формирования: [монографія] / А.А. Вербицкий; М.Д. Ильязова. – М.: Логос; 2011. – 288 с.

4. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: Монографія / За ред. Н.Г. Ничкало. – Хмельницький: ТУП; 2002. – 334 с.

5. Зельницький А.М. Компетентнісна модель випускника ВВНЗ – складова системи підготовки військових фахівців / А.М. Зельницький.; Р.М. Серветник; П.І. Удовенко. // Вісник Національної академії оборони / зб. наук. праць. – 2009. – № 3 (11). – С. 26–38.

6. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компе-тентностного подхода в образовании./ Авторская версия. – М.: Исследова-тельский центр проблем качества подготовки специалистов; 2004. – 38 с.

7. Ильязова М.Д. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности студентов в вузе (на примере студентов-социологов): [монография] / М.Д. Ильязова. – Астрахань: Изд-во ОГОУ ДПО “АИПКП”; 2008. – 228 с.

8. Огарев Е.И. Компетентность образования: социальный аспект / Е.И. Огарев. – Спб.: РАО ИОВ; 1995. – 146 с.

9. Осьодло В.І. Психологія професійного становлення офіцера: [монографія] / В.І. Осьодло. – К.: ПП “Золоті ворота”; 2012. – 463 с.

10. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского; М.Г. Ярошевского. – 2-е изд.; испр. И доп. – М.: Политиздат; 1990. – 495с.

11. Селевко Г. Компетентности и их классификация // “Народное образование”. – 2004. – № 4. – С. 138–143.

12. Ситник О.П. Професійна компетентність вчителя // “Управління школою”. – 2006. – №14. – С. 2–9.

13. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. – К.: “Наукова думка”; 1970–1980.

14. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения : [метод. пособ.] / М.А. Чошанов. – М.: “Народное образование”; 1996. – 160 с.

15. Ягупов В.В. Педагогіка: [навчальний посібник] / В.В. Ягупов. – К.: Либідь; 2003. – 560 с.

16. Ягупов В.В.; Свистун В.І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти // Наукові записки НаУКМА. Серія “Педагогічні; психологічні науки та соціальна робота”. – Т.71. – 2007. – С. 3–8.

17. Huntington S.P. TheSoldierandState –Cambridge: TheHarvardUniversity Press. – 1957. – 321 c.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.