DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-1/157-164

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ю. Красильник

Анотація


У статті обґрунтовано шляхи впровадження ІТ-технологій в освітній процес; які детермінують перспективні напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти; сприяють задоволенню освітніх потреб слухачів курсів підвищення кваліфікації. Предметом узагальнень є умови функціонування цілісної структури управлінської та професійно-педагогічної діяльності слухачів у навчальному закладі післядипломної педагогічної освіти; які актуалізовані сукупністю мотиваційно-ціннісних та когнітивних складових; що акумулюються в понятті інформаційно-технологічного забезпечення пізнавальної активності слухачів курсів підвищення кваліфікації.


Ключові слова


післядипломна педагогічна освіта; курси підвищення кваліфікації; ІТ-технології; інформаційно-технологічне забезпечення пізнавальної активності слухачів; інформатизація післядипломної педагогічної освіти.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Биков В.Ю. Моделі організації систем відкритої світи / В.Ю. Биков. - К.: Атіка; 2008. - 684 с.

2. Босикова К.Н. Информационные и коммуникационные технологи как фактор повышения учебной активности студентов / К.Н. Босикова // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 4. – С. 76–78.

3. Гуревич Р.С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях / Р.С. Гуревич. - К.: Освіта України; 2007. - 396 с.

4. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу / М.І. Жалдак // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2003: зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України / АПН України. - Ч. 1. - Харків: ОВС; 2002. - С. 371–383.

5. Зайцева Л.В. Методы и модели адаптации к учащимся в системах комп’ютерного обучения. − [Електронний ресурс]/Л.В. Зайцева. − Режим доступу:World Wide Web. URL http://ifets.ieee.org/russian/depository/v6_i4/html/A.ht.

6. Зянчуріна І.М. Моделі та методи комп’ютерного навчання з урахуванням індивідуальних здібностей користувачів [Текст]: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.13.06 / І.М. Зянчуріна. – Харків; 2005. – 20 с.

7. Козлакова Г.О. Інноваційні процеси у вищій технічній школі: інтеграція до європейського освітнього простору / Г.О. Козлакова // Вища освіта України. - 2005. - № 3. - С. 36–39.

8. Ляхоцька Л.Л. Концептуальні засади модернізації дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (університетський досвід) / Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – № 2 (74). – 2013. – 188 с.

9. Околелов О.П. Дидактика открытого образования: [монография] / О.П. Околелов; О.Д. Дячкин; Г.В. Китаева; Федеральное агентство по образованию; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования “Липецкий гос. технический ун-т”. – Липецк: ЛГТУ; 2009. – 136 с.

10. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) / И.В. Роберт. - М.: ИИО РАО; 2008. - 274 с.

11. Самойленко О.М. Методика використання віртуального навчального середовища в закладах післядипломної педагогічної освіти / О.М. Самойленко; Є.Д. Жураховський − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: file:///C:/Users/Aspire/Downloads/32-84-1-PB%20(1).pdf.

12. Сумцова Н.В. Обеспечение качества образования: пути повышения эффективности учебного процесса / Н.В. Сумцова; В.Н. Едронова // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 6. – С. 30-35.

13. Шолохович В.Ф. Информационные технологии обучения [Текст] / В.Ф. Шолохович // Информатика и образование. – 1998. – № 2. – С. 5–14.

14. Davis S. The Monster under the Bed: How Business is Mastering the Opportunity of Knowledge for Profit / Stan Davis; Stanley M. Davis; James W. Botkin. – N.-Y.: Simon & Schuster; 1995. – 189 p.

15. Tella S. Virtual School in a Networking Learning Environment / Seppo Tella. – Helsinki: University of Helsinki; 1995. – 136 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.helsinki.fi/~tella/.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.